ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๗ ชุด หลักชาวพุทธ

สวดมนต์ก่อนนอนใช้บทไหนดี

ความยาว ๐:๒๙:๔๙ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดหลักชาวพุทธ
ที่มาจาก ตอบปัญหาพระใหม่ แก่ พระนวกะ ณ วัดญาณเวศกวัน
เรื่องที่ควรฟังก่อนความเป็นมา และประโยชน์ของการสวดมนต์
เรื่องที่ต่อเนื่องพระโพธิสัตว์ จะปฏิบัติต่อท่านอย่างไร
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง