ปีใหม่ ต้อนรับ หรือท้าทาย

ภาษาไทย
อยู่ในชุดทุกวันสำคัญ ชวนกันเจริญธรรม
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
เรื่องที่ควรฟังก่อนกฐิน ความสามัคคีของคนที่เจริญ
เรื่องที่ต่อเนื่องพรปีใหม่ ไม่ใช่แค่ให้รวย
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง