ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑๑ ชุด ธรรมประจำวัย

อยากเก่ง ดี มีสุข เลิศปัญญา ก็รีบสร้างปราโมทย์ขึ้นมา

ความยาว ๐:๔๖:๒๑ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมประจำวัย
ข้อมูลเบื้องต้น

[01:15] ปราโมทย์สภาพจิตที่นำไปสู่นิพพาน
[03:47] ธรรมะสมาธิ
[09:27] กระบวนการพัฒนาปัญญา
[10:20] สติกับการฟัง
[11:00] ดนตรีในระดับศีล
[13:09] การถือธุดงค์เพื่อประโยชน์ในการฝึกตน
[13:53] หลักการถือธุดงค์เพื่อเจริญกุศลธรรม
[14:50] ศีล 5 และศีล 8 การฝึกตนเพื่อผู้อื่นและตนเอง
[15:47] ศีล 5 กับการอยู่ร่วมกัน
[18:48] ศีล 8 กับความสุขแบบไม่พึ่งพา
[21:51] ดนตรีกับการพัฒนากุศล
[23:47] เพลง คีตะและสรภัญญะ
[27:28] พุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์

ที่มาจาก ตอบปัญหาพระใหม่
เรื่องที่ควรฟังก่อนเจ้านายไม่รู้ตัว จะช่วยแก้นิสัยอย่างไรดี
เรื่องที่ต่อเนื่องฟื้นวินัยชาวพุทธขึ้นมา ให้เป็นวิถีชีวิตของสังคมไทย
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง