ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑๒ ชุด ธรรมประจำวัย

ฟื้นวินัยชาวพุทธขึ้นมา ให้เป็นวิถีชีวิตของสังคมไทย

ความยาว ๐:๔๑:๑๙ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมประจำวัย
เรื่องที่ควรฟังก่อนอยากเก่ง ดี มีสุข เลิศปัญญา ก็รีบสร้างปราโมทย์ขึ้นมา
เรื่องที่ต่อเนื่องแต่งงานให้มีคุณค่า
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง