ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๒๒ ชุด ธรรมประจำวัย

ทำบุญให้คุณพ่อ

ความยาว ๐:๓๖:๐๕ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมประจำวัย
เรื่องที่ควรฟังก่อนช่วยคนจะตาย จนถึงวาระสุดท้ายจริงๆ
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง