ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑๔ ชุด หลักพุทธศาสนา ต้องศึกษาให้ชัด

สมาธิแบบพุทธ ช่วงที่ ๑

ความยาว ๐:๕๗:๔๘ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดหลักพุทธศาสนา ต้องศึกษาให้ชัด
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
เรื่องที่ต่อเนื่องสมาธิแบบพุทธ ช่วงที่ ๒
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง