ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑๕ ชุด หลักพุทธศาสนา ต้องศึกษาให้ชัด

สมาธิแบบพุทธ ช่วงที่ ๒

ความยาว ๐:๕๗:๕๑ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดหลักพุทธศาสนา ต้องศึกษาให้ชัด
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
เรื่องที่ควรฟังก่อนสมาธิแบบพุทธ ช่วงที่ ๑
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง