ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑๑ ชุด Dhamma Talks in English

Buddhist Economics in the Globalized World (DVD)

ความยาว ๕๒:๓๕ ชั่วโมง

ภาษาอังกฤษ
อยู่ในชุดDhamma Talks in English
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง