ธรรมบรรยาย

หมวด Dhamma Talks in English

Dhamma Talks in English

จำนวน: ๑๖ ตอน
เวลารวม: ๑๕:๐๒:๐๕ ชั่วโมง

  ชื่อเรื่อง ความยาว
๑. ๐๑:๐๘:๒๐
๒. ๐๑:๐๓:๔๗
๓. ๐๑:๒๐:๔๘
๔. ๐๑:๐๐:๒๑
๕. ๐๑:๐๐:๒๖
๖. ๕๑:๕๕
๗. ๕๑:๑๕
๘. ๐๑:๓๓:๓๘
๙. ๐๑:๒๒:๒๐
๑๐. ๑๕:๕๑
๑๑. ๕๒:๓๕
๑๒. ๐๑:๐๒:๑๔
๑๓. ๒๓:๔๐
๑๔. ๒๕:๕๑
๑๕. ๕๕:๓๔
๑๖. ๕๖:๐๑
รวมทั้งหมด ๑๖ ตอน
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง