ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑๖ ชุด ธรรมะทั่วไป

คนพัฒนาไปๆ เห็นอะไรๆ ก็น่าทำ ความคิดสร้างสรรค์ก็เกิดมี [31.41]

ความยาว ๐๐:๓๑:๔๒ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมะทั่วไป
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง