ธรรมบรรยาย

หมวด ธรรมะในชีวิตประจำวัน

ธรรมะทั่วไป

จำนวน: ๒๒ ตอน
เวลารวม: ๑๖:๐๒:๐๕ ชั่วโมง

  ชื่อเรื่อง ความยาว
๑. ๐๐:๓๗:๓๑
๒. ๐๐:๔๓:๓๖
๓. ๐๐:๔๗:๔๔
๔. ๐๑:๕๗:๒๐
๕. ๐๐:๒๓:๔๙
๖. ๐๑:๒๓:๐๘
๗. ๐๐:๒๔:๒๒
๘. ๐๑:๒๙:๐๙
๙. ๐๐:๒๙:๕๑
๑๐. ๐๐:๔๕:๐๗
๑๑. ๐๐:๓๗:๔๙
๑๒. ๐๐:๕๕:๒๔
๑๓. ๐๐:๓๐:๓๓
๑๔. ๐๐:๒๓:๐๑
๑๕. ๐๐:๒๓:๕๓
๑๖. ๐๐:๓๑:๔๒
๑๗. ๐๐:๔๐:๐๘
๑๘. ๐๐:๔๕:๒๒
๑๙. ๐๐:๓๗:๔๔
๒๐. ๐๐:๓๗:๐๓
๒๑. ๐๐:๔๕:๕๒
๒๒. ๐๐:๕๙:๓๐
รวมทั้งหมด ๒๒ ตอน
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง