ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑๘ ชุด ธรรมะทั่วไป

เมื่ออาชีพเป็นปัญหา ใช้เสรีภาพที่มีธรรมมีปัญญามาตัดสินใจ

ความยาว ๐๐:๔๕:๒๒ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมะทั่วไป
ข้อมูลเบื้องต้น[06:27] พุทธศาสนิกชนก็เลยต้องเป็นนักฝึกตน
[07:33] บนพื้นฐานของความจริงนั่นแหละที่มนุษย์จะมีชีวิตได้ดี และพัฒนาสังคมให้ดีได้
[18:17] เข้าถึงโลกเป็นสุข ไร้การเบีบดเบียน
            พุทธศาสนานี้ไม่ได้บอกว่า มันจริงเพราะพระพุทธเจ้าสอน

            แต่ว่ามันจริงเพราะพระพุทธเจ้าสอนความจริง
[25:49] เมื่อปัญญารู้ว่าความจริง ... มาไว้เป็นตัวกำกับเจตนาของตัวเองให้ดีขึ้น
            มันจะเป็นเจตนาฝ่ายกุศล หรือบาปน้อยลง
 
ที่มาจาก สนทนาธรรมกับพระ แก่ พระนวกะ ณ วัดญาณเวศกวัน
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง