ถ้าจะขออนุญาตพิมพ์หนังสือ "กาลานุกรม" เพื่อจำหน่าย จะได้หรือไม่?

หนังสือของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ทุกเล่ม ถ้าขออนุญาตมาโดยถูกต้อง มีความชัดเจน กระจ่าง สว่างใส ไม่มีวาระอื่นซ่อนเร้น ก็อนุญาตให้พิมพ์เพื่อแจกหรือจำหน่ายได้ ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ แต่สำหรับหนังสือกาลานุกรมนี้ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เฉพาะเนื้อเรื่อง ส่วนภาพประกอบกว่า ๕๐๐ ภาพนั้น บางส่วนเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดทำ เช่น แผนที่และภาพถ่ายสถานที่ บางส่วนเป็นภาพที่ไม่มีลิขสิทธิ์เพราะเก่าแก่หมดอายุ เช่นภาพจิตรกรรมต่างๆ และส่วนที่เหลือซึ่งมีจำนวนมากนั้น ได้นำมาหรือขออนุญาตมาใช้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ เช่นใช้เพื่อการศึกษา ไม่ใช่เพื่อจำหน่าย เป็นต้น ดังนั้นผู้ที่ประสงค์จะขอพิมพ์ขายสามารถทำได้โดยติดต่อไปยังเจ้าของภาพต่างๆ ราว ๔๐๐ ราย เพื่อทำการขออนุญาตให้ถูกต้อง เมื่อได้รับอนุญาตเรียบร้อยแล้วก็ให้นำหลักฐานยืนยันการยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์ส่งมาให้วัดพิจารณาเพื่อมอบต้นฉบับงานพิมพ์ให้ต่อไป

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง