ชีวิตกับการทำงาน

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ อาจารย์สุลักษณ์ ศิวลักษณ์ คณะญาติมิตร และคณะผู้ทำงาน บริษัทเคล็ดไทย จำกัด ณ สำนักงาน บริษัทเคล็ดไทย จำกัด เมื่อ ๒๓ เมษายน ๒๕๓๑
พิมพ์ครั้งแรกมกราคม ๒๕๓๒
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๖ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่รอวิเคราะห์หมวดหมู่
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง