ชีวิตจะงาม สังคมจะดี ต้องมีการศึกษาที่ไม่ผิด

ภาษาไทย
เรียบเรียงบางส่วนจาก - ต้องฟื้นฟูวัด ให้ชนบทพัฒนา สังคมไทยจึงจะก้าวหน้าได้มั่นคง
- พุทธธรรม ฉบับเดิม
พิมพ์ครั้งแรก๑ มิถุนายน ๒๕๔๘
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๙
ISBN974-344-393-2
เลขหมู่BQ4570.E3
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง