ชีวิตหนึ่งเท่านี้ สร้างความดีได้อนันต์

รวมเล่มเนื้อหาของผลงาน ๒ เล่ม  ซึ่งเรียบเรียงจากธรรมกถาในพิธีทำบุญอุทิศกุศลแด่ผู้ล่วงลับ  ได้แก่

  • สุขนี้มิไกล : ใครมีปัญญาไวหาได้ทุกสถาน
  • จากสุขในบ้านสู่ความเกษมศานติ์ทั่วสังคม

เพื่อให้ได้เห็นความสำคัญว่า  ชีวิตหนึ่งนี้  ถ้ารู้จักใช้ ชีวิตก็มีคุณค่ามหาศาล  เป็นอยู่ให้ดี ชีวิตมีแต่ได้ทุกวัน  รวมไปถึงการระลึกคุณและตระหนักในหน้าที่ของพ่อ แม่  แล้วเผื่อแผ่ความสุขสู่สังคม

พิมพ์ครั้งแรกมกราคม ๒๕๓๗
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕
ISBN974-89189-9-8
เลขหมู่BQ4415

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 2 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง