ตื่นเถิดชาวไทย

ภาษาไทย
คำโปรย
......
ทั้งหมดนี้จะสำเร็จได้
ก็ต่อเมื่อคนไทยตื่นตัวขึ้นมา
ด้วยความตื่นตัวทางปัญญา มีจิตใจที่เข้มแข็ง
และมีความปรารถนาดี
ใฝ่สร้างสรรค์ชีวิตและสังคมของตน
อย่างแท้จริง
รวมเล่มมาจาก - คนไทยกับเทคโนโลยี
- ถ้าอยากพ้นวิกฤต ต้องเลิกติดไสยศาสตร์
ข้อมูลพัฒนาการนับครั้งที่พิมพ์เป็นเล่มหนึ่่งเลย ไม่ต้องนับครั้งที่พิมพ์แยกเรื่องอีก
พิมพ์ครั้งแรกกรกฎาคม ๒๕๔๑
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
ISBN974-8338-49-5
เลขหมู่BQ4570.T42
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง