กายป่วย ใจไม่ป่วย (ชุดธรรมะประยุกต์สำหรับคนทำงาน)

ภาษาไทย
คำโปรย
...เมื่อจิตใจของเราที่เป็นญาติ เป็นผู้ใกล้ชิดที่หวังดีนี้เข้มแข็งสบายดี ก็จะได้เป็นเครื่องช่วย ให้ท่านผู้เจ็บป่วยนั้นพลอยมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นด้วย ในยามเช่นนี้จิตใจจึงเป็นเรื่องสำคัญ...
รวมเล่มมาจาก - ธรรมกถาสำหรับญาติผู้ป่วย
- โพชฌงค์: พุทธวิธีเสริมสุขภาพ เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๓
- รักษาใจยามป่วยไข้
- รักษาใจยามรักษาคนไข้
พิมพ์ครั้งแรกกันยายน ๒๕๔๘
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
ISBN974-9609-70-0
เลขหมู่BQ4570.M4
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง