ธรรมนูญชีวิต (ฉบับชาวบ้าน)

ภาษาไทย
คำโปรย
... คนที่จะเรียกได้ว่า รู้จักหา รู้จักใช้ทรัพย์ หรือหาเงินเป็น เป็นคนทำมาหากินที่ดี ตั้งตัว สร้างหลักฐาได้ และใช้ทรัพย์สมบัติให้เป็นประโยชน์ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางเศรษฐกิจอย่างถูกต้องก็เพราะปฏิบัติตามหลักธรรมต่อไปนี้...
เรียบเรียงบางส่วนจาก - ธรรมนูญชีวิต: พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม
ข้อมูลพัฒนาการ
  • "ธรรมนูญชีวิต (ฉบับชาวบ้าน)" ประกอบด้วยเนื้อหาที่คัดเลือกมา ๑๕ บทจำนวน ๕๖ หน้า จาก "ธรรมนูญชีวิต : พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม" ฉบับที่ยังไม่เปลี่ยน "ภาค ๑ มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ" เป็น "ภาค ๑ วินัยชาวพุทธ" ซึ่งเดิมมี ๒๒ บท ๘๕ หน้า ผู้เรียบเรียงได้แก้ไขปรับปรุงถ้อยคำสำนวนบางแห่งให้อ่านง่ายขึ้น
พิมพ์ครั้งแรกกรกฎาคม ๒๕๔๒
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๔
ISBN974-8346-46-3
เลขหมู่BQ4570.L5
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง