รักนั้นดีแน่ แต่รักแท้ดีกว่า แนวทางพัฒนาความรักเพื่อชีวิตที่ล้ำเลิศ (ชุดธรรมะประยุกต์สำหรับคนทำงาน)

...เรารักใคร เราก็อยากให้คนนั้นมีความสุข อยากทำให้เขามีความสุข  และอยากทำอะไรๆ เพื่อให้เขามีความสุข การปฏิบัติตามหน้าที่และความผูกพันต่อกันนี้ จะลึกซึ้งมั่นคง ก็ต้องมีคุณธรรมเป็นพื้นฐานรองรับ เริ่มต้นตั้งแต่ต้องมีสัจจะ มีความจริงต่อกัน รักจริง จริงใจต่อกัน ซื่อสัตย์ต่อกัน แล้วก็จริงวาจา พูดจริง และจริงในการกระทำ...

...การมีคู่ครองนั้นถือกันว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญยิ่ง ครั้งหนึ่งในชีวิตของบุคคล เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ทำให้เกิดฐานะและหน้าที่อย่างใหม่ คือ ฐานะของสามี และฐานะของภรรยา พร้อมทั้งหน้าที่ซึ่งผูกพันอยู่กับฐานะทั้งสองนั้น อันเกิดจากความสัมพันธ์ และความรับผิดชอบต่อกัน คนเมื่ออยู่ร่วมกัน ท่านว่าเหมือนลิ้นกับฟัน ย่อมมีโอกาสที่จะกระทบกระทั้งกัน จึงต้องมีความหนักแน่น ความเข้มแข็งในใจที่จะอดทนไว้ก่อน...

พิมพ์ครั้งแรกกรกฎาคม ๒๕๔๗
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙
ISBN974-272-884-4
เลขหมู่BQ4359

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 2 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง