ร่ำรวย ยิ่งใหญ่ เลื่อนลอย หรือเพื่ออะไร และชีวิตที่สมบูรณ์

...เงินจำนวนใหญ่ คนได้ยินตื่นใจ แต่ควรสนใจว่า สร้างมากและได้ใช้ไปอย่างไร เงินทองเป็นของสำคัญ มีคุณอนันต์ แต่ก็มีโทษมหันต์ ทรัยพ์ภายนอกมีคุณค่าและความหมาย เมื่อมีทรัพย์ภายในเป็นฐาน ทรัพย์สินสำคัญ แต่เราต้องรู้ทัน และข้ามพ้นจุดอ่อนของมัน หลักประกันชีวิตขั้นสุดท้าย คือ ทรัพย์ภายในแห่งความมีธรรม...
 
ประโยชน์สุข ๓ ระดับคือ
  • การมีสุขภาพดี การมีทรัพย์สินเงินทอง การมีอาชีพการงานเป็นหลักฐาน และการมีชีวิตครอบครัวที่ดี
  • การมีความสุขที่เกิดจากความมั่นใจในคุณค่าของชีวิต การได้บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่เพื่อนมนุษย์ ความมีศรัทธาในสิ่งที่ีดีงาม ที่เป็นหลักของจิตใจ
  • ความเป็นผู้มีจิตใจเป็นอิสระด้วยความรู้เท่าทันต่อสิ่งทั้งหลาย รู้โลกและชีวิตตามความเป็นจริง จนกระทั่งว่าโลกธรรมเกิดขึ้นมากระทบกระทั่งก็ไม่หวั่นไหว วางใจและปฏิบัติได้ถูกต้องตามเหตุปัจจัย... ได้เท่านี้ ชีวิตก็สมบูรณ์แล้ว

ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก (ธันวาคม ๒๕๔๑) ในโอกาสมงคลขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช ๒๕๔๒
พิมพ์ครั้งแรกธันวาคม ๒๕๕๑
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑
ISBN974-8338-85-1
เลขหมู่BQ4570.L5

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 2 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง