การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น และความสุขของครอบครัวคือสันติสุขของสังคม

ข้อมูลพัฒนาการ
  • "การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น และความสุขของครอบครัวคือสันติสุขของสังคม" โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) เป็นหนังสือที่โรงเรียนทอสี แนะนำให้ผู้ปกครองทุกรุ่นใช้เวลาในการอ่าน ทำความเข้าใจ และนำไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจำวันในครอบครัว
พิมพ์ครั้งแรกมีนาคม ๒๕๕๐
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๐
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BQ4570.L5

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 2 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง