ประชาธิปไตยจริงแท้...คือแค่ไหน

ประชาธิปไตยที่เราพูดถึงกันนั้น โดยมากจะนึกถึงในเรื่องของรูปแบบที่เป็นรูปธรรมหรือเป็นระบบ เช่นนึกกันว่าจะต้องมีรัฐสภา จะต้องมีคณะรัฐมนตรี จะต้องมีศาลอะไรต่างๆ ที่เราเรียกว่าอำนาจนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ นึกว่าต้องมีจำนวนผู้แทนราษฎรเท่านั้นเท่านี้ ฯลฯ

เรื่องรูปธรรมหรือรูปแบบนี่คิดกันมาก แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากซึ่งไม่ควรจะมองข้ามคือ สิ่งที่เรียกว่าเป็นสารธรรม เนื้อหาสาระหรือสารธรรมของประชาธิปไตย ซึ่งเป็นตัวนามธรรมนี้ เป็นตัวเนื้อเป็นตัวแก่น ถ้าไม่มีเนื้อหา ไม่มีแก่นสารอยู่แล้ว รูปแบบก็จะไม่มีความหมาย

เพราะฉะนั้น ผู้ที่ต้องการประชาธิปไตย จะต้องคิดพิจารณาให้ลึกซึ้งลงไปถึงเรื่องเนื้อหาสาระของประชาธิปไตยด้วย มิไช่จะนึกถึงเพียงแต่รูปแบบ ถ้าวนเวียนกันอยู่แต่ในเรื่องรูปแบบแล้ว ประชาธิปไตยก็คงเจริญก้าวหน้าไปด้วยดีไม่ได้

ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งแรก (กันยายน ๒๕๕๓) จัดพิมพ์โดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ก.ก.ต.) สำหรับโครงการพระสงฆ์กับการบูรณาการหลักศาสนา เพื่อส่งเสริมการเลือกตั้งสมาิชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นที่สุจริตและเที่ยงธรรม
พิมพ์ครั้งแรกกันยายน ๒๕๕๓
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗
ISBN978-616-7259-07-9
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 2 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง