ก้าวไปในบุญและธรรมะฉบับเรียนลัด

...ภาษาสมัยนี้มีคำหนึ่งว่า "คุณภาพชีวิต" สมัยโบราณเขาไม่ต้องมีคำนี้เพราะเขามีคำว่า "บุญ" อยู่แล้ว คำว่าบุญนี้ครอบคลุมหมด ทำบุญทีหนึ่งก็เพิ่มคุณสมบัติให้กับชีวิตของเราทีหนึ่ง ทั้งคุณสมบัติในกาย ในวาจา และในใจ กายของเราก็ประณีตขึ้น ปัญญาของเราก็ประณีตขึ้น ดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ...

ภาษาไทย
รวมเล่มมาจาก ก้าวไปในบุญ
ธรรมะฉบับเรียนลัด
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๔๖
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒
ISBN974-453-368-4
เลขหมู่BQ4420.G6

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 2 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง