ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น ชุดธรรมะประยุกต์สำหรับคนทำงาน

ภาษาไทย
รวมเล่มมาจาก - ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น
- ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา
พิมพ์ครั้งแรกกรกฎาคม ๒๕๔๗
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๔
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง