พัฒนาความรักได้ ความสุขก็พัฒนาด้วย

ภาษาไทย
คำโปรยการแต่งงานนี้ เป็นโอกาสในการพัฒนาชีวิตของตนเองด้วย หมายความว่า คนเราแต่ละคนนี้ มีหน้าที่ต้องทำชีวิตของตนให้ดีงามยิ่งขึ้น ในการที่จะอยู่ในโลกให้ประสบความสำเร็จ พฤติกรรมกายวาจาของเราก็ต้องพัฒนา จิตใจของเรา เช่น ความเพียร ความอดทน ความรับผิดชอบ ความมีสติ ความมีสมาธิ ความเข้มแข็งต่างๆ เหล่านี้ ก็ต้องพัฒนา และปัญญา ความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดพิจารณา วิเคราะห์ แยกแยะ เป็นต้น ก็ต้องพัฒนา การมามีชีวิตแต่งงาน และได้รับผิดชอบครอบครัว โดยรับผิดชอบตั้งแต่ชีวิตของตนเอง และร่วมกันสร้างสรรค์ต่างๆ นี้ ก็เป็นโอกาสที่เราจะได้พัฒนาคุณสมบัติที่กล่าวมาทั้งหมด
รวมเล่มมาจาก - ครองเรือน-ครองรัก จักเลิศแท้ด้วยครองธรรม
- คู่สร้างคู่สม ชีวิตคู่ในอุดมคติ
- เริ่มชีวิตคู่ สู่ความก้าวหน้าที่ยาวไกล (ชื่อเดิม ชีวิตคู่ที่มีคุณค่า)
- ทำอย่างไรจะหายโกรธ
พิมพ์ครั้งแรก๓๐ เมษายน ๒๕๖๐
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง