ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๕ ชุด ธรรมะจากเหตุการณ์ ๒๕๔๔

ทำอย่างไรผู้หญิงก็ได้ ธรรมวินัยก็ไม่เสีย

ความยาว ๐:๔๒:๔๓ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมะจากเหตุการณ์ ๒๕๔๔
ที่มาจาก เทศน์ บรรยาย แก่ พันเอก ทองขาว พ่วงรอดพันธ์ ผู้ดำเนินรายการธรรมะร่วมสมัย และผู้ฟังรายการฯ ณ วัดญาณเวศกวัน
เรื่องที่ควรฟังก่อนไม่ลบหลู่แต่ต้องรู้เข้าใจทำให้ถูก
เรื่องที่ต่อเนื่องภัยแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง