ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑๗ ชุด ธรรมะจากเหตุการณ์ ๒๕๔๔

ฝึกคนเริ่มต้นที่ไหน

ความยาว ๑:๑๐:๔๒ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมะจากเหตุการณ์ ๒๕๔๔
ที่มาจาก ตอบปัญหาพระใหม่
เรื่องที่ควรฟังก่อนมนุษย์จะพัฒนาไปถึงอารยธรรมที่แท้ได้จริงหรือ
เรื่องที่ต่อเนื่องนับถือพุทธศาสนาอย่าให้เพี้ยน
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง