ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑ ชุด ฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕

การศึกษากับเศรษฐกิจ: ฝ่ายไหนจะรับใช้ฝ่ายไหน

ความยาว ๐:๔๖:๔๔ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕
ข้อมูลเบื้องต้น[00:46] บทกล่าวนำ
[04:19] ความสัมพันธ์ของการปกครอง การพระศาสนา และการศึกษา
[13:03] ปลุกจิตสำนึกด้วยคุณค่าที่แท้จริงของการศึกษา
[20:35] เมื่อใดเห็นความจริงแท้ เมื่อนั้นจึงสำเร็จประโยชน์
[28:56] การศึกษาเป็นเรื่องของชีวิต
[36:01] เศรษฐกิจเป็นปัจจัยเกื้อหนุนการศึกษาและการพัฒนาชีวิตสู่ความงอกงาม
----------------------------------
[30:33] ...ในภาวะที่โลกนี้มีความซับซ้อนสับสน จนกระทั่งว่ามองปัญหาอะไรต่าง ๆ ได้ยาก คลำปมไม่ถูก ไม่รู้จะแก้ยังไง
[32:30] ...ที่เป็นปัญหาอย่างยิ่งก็คือ พื้นฐานที่มนุษย์นี้แปลกแยกจากตัวเองด้านชีวิต มีแต่ด้านบุคคลอย่างเดียว เชื่อมตัวเองเข้ากับความจริงพื้นฐานที่เป็นธรรมชาติไม่ถูก ...แน่นอนมันก็ต้องเกิดปัญหา
[33:32] แต่แค่นั้นมันยังไม่หยุด เวลานี้เรื่องของเศรษฐกิจกำลังจะมีอำนาจแผ่อิทธิพล เข้ามาครอบงำเรื่องของด้านชีวิตมนุษย์ด้วย ด้านชีวิตแท้ ๆ ที่เป็นธรรมชาติ ซึ่งเราจะเห็นได้ว่า แม้แต่การศึกษา
[38:29] ...เศรษฐกิจจะมาเอาการศึกษาไปเป็นเครื่องมือ ... ก็เป็นเรื่องที่ว่า จะต้องมาคิดกันให้มากว่าจะทำอย่างไร การศึกษาจะเป็นใหญ่ หรือเศรษฐกิจจะเป็นใหญ่
[39:28] ถ้าหากว่าเราให้เศรษฐกิจเป็นใหญ่ ...จุดหมายของพุทธศาสนาที่ว่า จะให้การศึกษาเพื่อให้คนนิพพาน และเพื่อให้แต่ละคนนี้ไปบำเพ็ญประโยชน์สุขแก่ชาวโลกนั้น คงเป็นไปไม่ได้
[40:24] ... ก็จะต้องให้การศึกษาเป็นไปเพื่อเอาเศรษฐกิจมาเป็นปัจจัยเกื้อหนุนพัฒนาชีวิต หรือเกื้อหนุนการศึกษาให้ได้ ...คนที่ได้มีการศึกษาที่แท้แล้ว ก็จะมีความพร้อมที่จะบำเพ็ญประโยชน์สุขแก่ชาวโลกต่อไป ซึ่งจะเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนา …ที่ให้บุคคลนิพพาน แล้วก็สามารถไปบำเพ็ญประโยชน์สุขแก่ชาวโลกได้อย่างแท้จริง
 
ที่มาจาก เทศน์ บรรยาย แก่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
เรื่องที่ต่อเนื่องเด็กยุคนี้โชคดี แต่จะจมอยู่กับที่หรือก้าวหน้าไป
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง