ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๖ ชุด ฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕

ทำบุญให้คุณพ่อ

ความยาว ๐:๓๖:๐๐ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕
ที่มาจาก เทศน์ บรรยาย แก่ คุณจริยา ไชยยันต์ พร้อมด้วยบุตรหลาน ญาติมิตร และผู้เคารพนับถือ ณ วัดญาณเวศกวัน
เรื่องที่ควรฟังก่อนจะอยู่กันดีด้วยหลักการหรือต้องคุมกันด้วยอาญา
เรื่องที่ต่อเนื่องวิสาขบูชา เตือนชาวพุทธก้าวให้ถึงปัญญา
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง