ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๘ ชุด ฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕

ถ้าเชิดชูพระคุณแม่ขึ้นมาได้ การศึกษาไทยก็ยังไม่สิ้นความหวัง

ความยาว ๐:๔๕:๐๔ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕
ที่มาจาก เทศน์ บรรยาย แก่ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี และคณาจารย์ ณ วัดญาณเวศกวัน
เรื่องที่ควรฟังก่อนวิสาขบูชา เตือนชาวพุทธก้าวให้ถึงปัญญา
เรื่องที่ต่อเนื่องการศึกษาอย่างพุทธ ต้องถึงธรรมชาติ
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง