ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๖ ชุด ธรรมะหลากหลายในปี ๒๕๔๖

วัฒนธรรมกับคุณธรรม

ความยาว ๑:๕๗:๒๑ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมะหลากหลายในปี ๒๕๔๖
ที่มาจาก เทศน์ บรรยาย แก่ ผู้บริหารงานวัฒนธรรมระดับสูง ณ วัดญาณเวศกวัน
เรื่องที่ควรฟังก่อนวิสาขบูชา และเรื่องพระไปปฏิบัติพุทธศาสนกิจในอังกฤษ
เรื่องที่ต่อเนื่องวันลั่นกลองธรรม นำสังคมเข้าสู่ทางสายกลาง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง