ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๙ ชุด ธรรมะหลากหลายในปี ๒๕๔๖

ไม่มีโรคเป็นยอดลาภ แต่ถ้าเป็นโรคต้องทำโรคให้เป็นลาภ

ความยาว ๐:๔๙:๔๓ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมะหลากหลายในปี ๒๕๔๖
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ญาติโยมชาวชมรมธรรมะร่วมสมัย นำโดย พันเอก ทองขาว พ่วงรอดพันธ์ ณ วัดญาณเวศกวัน
เรื่องที่ควรฟังก่อนพุทธธรรมกับการรักษาคนไข้
เรื่องที่ต่อเนื่องจะเชื่อหรือไม่ กรรมไม่ง้อใคร ตอนที่ ๑
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง