ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑ ชุด ทันโลก ถึงธรรม ๒๕๔๘

ปี ๔๙ ใช้ให้ครบสี่เท้า ต้องก้าวหน้าแน่

ความยาว ๐:๓๗:๓๑ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดทันโลก ถึงธรรม ๒๕๔๘
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
เรื่องที่ต่อเนื่องรักงานคือรักแค่ไหน มีปัญญาคือรู้เท่าใด
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง