ธรรมบรรยาย

หมวด

ทันโลก ถึงธรรม ๒๕๔๘

จำนวน: ๑๕ ตอน
เวลารวม: ๑๓:๐๒:๐๕ ชั่วโมง

  ชื่อเรื่อง ความยาว
๑. ๐:๓๗:๓๑
๒. ๐:๓๘:๕๖
๓. ๐:๕๑:๑๓
๔. ๑:๒๑:๑๗
๕. ๐:๓๐:๑๑
๖. ๐:๕๖:๕๐
๗. ๑:๐๕:๓๔
๘. ๑:๐๕:๔๔
๙. ๐:๕๕:๓๑
๑๐. ๐:๓๒:๐๓
๑๑. ๐:๓๐:๓๙
๑๒. ๐:๕๖:๓๑
๑๓. ๑:๒๓:๐๘
๑๔. ๑:๐๖:๑๔
๑๕. ๐:๔๖:๕๗
รวมทั้งหมด ๑๕ ตอน
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง