ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑๔ ชุด ทันโลก ถึงธรรม ๒๕๔๘

ดี-ชั่ว แบบไหนมีจริง แบบไหนมีไม่จริง ตอน สังคม

ความยาว ๑:๐๖:๑๔ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดทันโลก ถึงธรรม ๒๕๔๘
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
เรื่องที่ควรฟังก่อนดี-ชั่ว แบบไหนมีจริง แบบไหนมีไม่จริง ตอน บุคคล
เรื่องที่ต่อเนื่องปรุงแต่งดี ก็ดี มีปัญญาถึง จึงไม่ปรุงแต่งได้
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง