ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑๕ ชุด ทันโลก ถึงธรรม ๒๕๔๘

ปรุงแต่งดี ก็ดี มีปัญญาถึง จึงไม่ปรุงแต่งได้

ความยาว ๐:๔๖:๕๗ ชั่วโมง

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง