ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑๓ ชุด ทันโลก ถึงธรรม ๒๕๔๘

ดี-ชั่ว แบบไหนมีจริง แบบไหนมีไม่จริง ตอน บุคคล

ความยาว ๑:๒๓:๐๘ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดทันโลก ถึงธรรม ๒๕๔๘
เรื่องที่ควรฟังก่อนพระกับสังฆะ และ สังคม
เรื่องที่ต่อเนื่องดี-ชั่ว แบบไหนมีจริง แบบไหนมีไม่จริง ตอน สังคม
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง