ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑๐ ชุด ทันโลก ถึงธรรม ๒๕๔๘

ถวายเทียนเก้าวัด ได้บุญมากพอไหม

ความยาว ๐:๓๒:๐๓ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดทันโลก ถึงธรรม ๒๕๔๘
เรื่องที่ควรฟังก่อนเข้าพรรษา ควรจะรู้อะไร
เรื่องที่ต่อเนื่องตั้งสมณศักดิ์ สื่อความหมายอะไร
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง