ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑๑ ชุด ทันโลก ถึงธรรม ๒๕๔๘

ตั้งสมณศักดิ์ สื่อความหมายอะไร

ความยาว ๐:๓๐:๓๙ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดทันโลก ถึงธรรม ๒๕๔๘
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
เรื่องที่ควรฟังก่อนถวายเทียนเก้าวัด ได้บุญมากพอไหม
เรื่องที่ต่อเนื่องพระกับสังฆะ และ สังคม
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง