ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๒ ชุด ทันโลก ถึงธรรม ๒๕๔๘

รักงานคือรักแค่ไหน มีปัญญาคือรู้เท่าใด

ความยาว ๐:๓๘:๕๖ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดทันโลก ถึงธรรม ๒๕๔๘
ข้อมูลเบื้องต้น[00:57] จะทำอย่างไร เมื่อฉันทะในการทำงานลดลง ?
[01:56] ต้องหาตัวเสริม แต่ต้องหาตัวเริ่มให้เจอก่อน
[03:09] เริ่มด้วยวิริยะ เสริมตามด้วยฉันทะ
[05:49] ฉันทะบาง วิริยะเบา ต้องเสริมเร้าด้วยจิตตะ
[09:19] ฉันทะ ที่ว่ารักว่าชอบ รักชอบอะไรแน่ ?
[12:22] รักแท้ คือรักที่ผลของงาน
[16:28] ยก ฉันทะ ขึ้นสู่ ปณิธาน เด็ดเดี่ยวยิ่งขึ้น
[20:10] จิตที่เข้มแข็ง...เป็นที่อาศัยของปัญญา
[22:40] ทำงานคนเดียวสนุกได้อย่างไร ?
[24:01] อยากรู้ ต้องรู้ชัด ไม่ชัด ไม่หยุดค้น
[25:38] รู้ชัด รู้ความจริง คือปัญญาแท้
----------------------------------

[20:55] ถึงจิตจะเข้มแข็งยังไงแต่ปัญญาไม่มาช่วยมันก็ทำไม่สำเร็จ ต้องมีปัญญามาเอาจิตไปใช้ประโยชน์ จิตที่เข้มแข็งก็เป็นที่อาศัยของปัญญา ปัญญาก็ทำงานจิตมันก็สนองรับไปด้วยกันเลย แล้วก็มีปณิธานมาทำให้จิตที่เข้มแข็งมีเป้าหมายชัดไปเลย มันก็มีพุ่ง แล่น แน่ว ไป ที่นี้ถ้าใครไม่มีจุดหมายชัดเจนนี่ทำอะไรต่ออะไรมันก็จะพลาดได้ง่าย แล้วมันก็ไม่มีตัวที่มาคอยกำกับจิต ปณิธานนี่มันทำให้อยู่กับจิตตลอดเวลา

[25:59] ความจริงก็คือต้องชัด เมื่อเห็นชัดมันจึงจะเป็นความจริง เพราะฉะนั้นปัญญามันจึงแปลว่า “รู้ชัด” รู้ชัดก็คือรู้ถึงความจริง ก็คือรู้ถูกต้อง เมื่อไหร่รู้ถูกต้องนั่นก็คือรู้ความจริง ปัญญาเป็นตัวเชื่อมมนุษย์เข้ากับความจริง มนุษย์อยู่นี้ แล้วความจริงอยูโน้น ปัญญาเป็นตัวคุณสมบัติของมนุษย์ที่รู้ถึงความจริงอันนั้น เป็นตัวเชื่อมมนุษย์กับความจริง เท่านี้ปัญญาคุณสมบัติของมัน"
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
เรื่องที่ควรฟังก่อนปี ๔๙ ใช้ให้ครบสี่เท้า ต้องก้าวหน้าแน่
เรื่องที่ต่อเนื่องครูไทยยุคไอที
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง