ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑๓ ชุด ทุกวันสำคัญ ชวนกันเจริญธรรม

เปิดปากเปิดใจ ใช้วาจาแก้กรรม ทำประโยชน์

ความยาว ๐:๓๕:๔๕ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดทุกวันสำคัญ ชวนกันเจริญธรรม
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
เรื่องที่ควรฟังก่อนปวารณาฝึกวาจา พัฒนาคน ทำชุมชนให้สามัคคี
เรื่องที่ต่อเนื่องทอดกฐินไป ให้ได้กฐินมา
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง