ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑๔ ชุด ทุกวันสำคัญ ชวนกันเจริญธรรม

ทอดกฐินไป ให้ได้กฐินมา

ความยาว ๐:๕๖:๓๕ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดทุกวันสำคัญ ชวนกันเจริญธรรม
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
เรื่องที่ควรฟังก่อนเปิดปากเปิดใจ ใช้วาจาแก้กรรม ทำประโยชน์
เรื่องที่ต่อเนื่องกฐิน ความสามัคคีของคนที่เจริญ
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง