กายหายไข้ ใจหายทุกข์ ธรรมะชนะเอดส์

ภาษาไทย
คำโปรย
รวมธรรมกถา  ใน ๓ หัวข้อ  ได้แก่
  • รักษาใจยามป่วยไข้
  • ปุจฉา-วิสัชนา : เทคโนโลยีการแพทย์กับจริยธรรมพุทธ
  • ธรรมะชนะเอดส์ เอดส์กับอารยธรรม
นำมารวมพิมพ์เป็นเล่มเดียว เนื้อหาครอบคลุมทั้งในส่วนของผู้ป่วย ญาติของผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ พลิกวิกฤติให้เป็นวิวัฒน์ เปลี่ยนโรคให้เป็นลาภ นำหลักธรรมมาเกื้อให้เหมาะสม ส่งผลกว้างออกไปถึงสังคม สู่ความเกษมศานติ์ร่มเย็น
รวมเล่มมาจาก - กายหายไข้ ใจหายทุกข์
- ธรรมะชนะเอดส์
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๔๘
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘
ISBN974-90108-8-4
เลขหมู่BQ4570.M4
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง