เราจะกู้แผ่นดินและรักษาพระพุทธศาสนากันได้อย่างไร?

"...การขอและรอผลดลบันดาลนั้น ง่ายดี และสบายด้วย เพราะไม่ต้องทำอะไร เพียงแต่รอ นั่งรอกริ่มๆ กระหยิ่มใจ คอยชื่นชม อำนาจความยิ่งใหญ่ของท่านที่จะมาทำให้ แต่นี่คือ ลัทธิกล่อมใจ และก็คือความประมาท ที่จะทำให้อ่อนแอลงเฉพาะหน้า และพาสู่หายนะระยะยาว..."
"..ขอให้เราชาวพุทธลุกขึ้นมากู้ธรรมะ ให้แก่แผ่นดินไทย โดยเริ่มต้นที่ในหัวใจของเรา แล้วก็มาชวนกัน และปลุกใจกันให้
  • ๑. มีความเข้มแข็ง เจอทุกข์ภัยไม่พรั่น
  • ๒. มีความเพียรสร้างสรรค์ โดยใช้สติปัญญา
  • ๓. ร่วมแรงร่วมใจกันฟันฝ่า เดินหน้าต่อไป
ถ้าทำได้เพียง ๓ อย่างเท่านี้ ก็กู้ธรรมะได้ และกู้แผ่นดินไทยสำเร็จ..."

พิมพ์ครั้งแรกมีนาคม ๒๕๔๒
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๒
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BQ4570.S6

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 2 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง