วิสัยธรรม เพื่อเบิกนำวิสัยทัศน์

ภาษาไทย-อังกฤษ
คำโปรย

...ปัจจุบันนี้ คนที่เรียกตัวว่าเป็น ชาวพุทธโดยมาก เหมือนเป็นคนไม่มีหลัก ราวกะถือลัทธิว่า ชาวพุทธเป็นคนมีอิสระเสรี จะเชื่อถือหรือประพฤติตัวอรางไรก็ได้ แท้จริงนั้น การที่จะเป็นอะไร หรือเรียกชื่อว่าอย่างไร ก็ต้องมีหลักเกณฑ์ สำหรับเป็นเครื่องกำหนด หรือเป็นมาตรฐาน...

...อุบาสกอุบาสิกา ก็มีคุณสมบัติ หรือข้อปฏิบัติเป็นเครื่องกำหนด เช่นเดียวกันแต่...วิถีชีวิตของชาวพุทธผันแปรไป ห่างเหินจากหลักพระศาสนา จนเหมือนว่าไม่รู้จักตนเอง...

...เวลานี้ สังคมยิ่งเสื่อมถอย ก้าวลึกลงไปในปลักหล่มแห่งอบายมากยิ่งขึ้น ถ้าจะให้สังคมมีอนาคต..คนไทยตั้งตนอยู่ในคิหิวินัย ก็มั่นใจได้ว่าสังคมไทย จะไม่เพียงฟื้นตัวจากวิกฤตเท่านั้น แต่จะก้าวหน้าไปในวิวัฒน์ได้อย่างแน่นอน...

...พุทธศาสนิกชนใช้
"วินัยชาวพุทธ"
เป็นเกณฑ์มาตรฐาน สำหรับกำกับและตรวจสอบการดำเนินชีวิตของตน แล้วก้าวสู่คุณสมบัติ และข้อปฏิบัติใน "ธรรมนูญชีวิต"...

...ผู้ที่ก้าวมาแล้วด้วยดีใน "ธรรมนูญชีวิต" ก็จะชื่นชมเห็นตระหนักในคุณค่าของ "ภูมิธรรมชาวพุทธ" และใฝ่ปรารถนาที่จะรู้เข้าใจปฏิบัติบำเพ็ญให้เจนจบ เพื่อบูรณาการเข้าในชีวิต ให้เป็นวิสัยธรรมของตนสือบไป...
รวมเล่มมาจาก - ธรรมนูญชีวิต = A Constitution for Living
- ภูมิธรรมชาวพุทธ (หมวดธรรมเลือกสรรจากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม)
ข้อมูลพัฒนาการ

"วิสัยธรรม เพื่อเบิกนำวิสัยทัศน์" เป็นการรวมเล่ม ๒ เล่ม คือ "ธรรมนูญชีวิต" และ "ภูมิธรรมชาวพุทธ" เข้าด้วยกัน แต่มี ๓ ภาค คือ

  • ภาค ๑ วินัยชาวพุทธ (ไทย-อังกฤษ)
  • ภาค ๒ ธรรมนูญชีวิต (เฉพาะไทย)
  • ภาค ๓ ภูมิธรรมชาวพุทธ
พิมพ์ครั้งแรกมีนาคม ๒๕๔๘
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖
ISBN974-344-277-4
เลขหมู่B162
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง