ปีใหม่ สดใส สุขสันต์

ข้อมูลพัฒนาการ
  • ปีใหม่ สดใส สุขสันต์ เป็นการพิมพ์รวมเล่ม ๓ เรื่อง คือ ๑. ถ้ารู้จักพระพุทธศาสนา ความสุขต้องมาทันที ๒. ร่าเริงสดใส สู่ความเกษมศานต์ ๓. ความสุขจัดเป็นค่ๆ (จากหนังสือพุทธธรรม หน้า ๕๖๕)
  • พิมพ์ครั้งแรก (ธันวาคม ๒๕๕๑) จัดพิมพ์โดย กลุ่มรักพุทธรักธรรม
พิมพ์ครั้งแรก๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๑
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๑
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 3 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง