รายชื่อหนังสือที่ขึ้นต้นด้วย T

พบธรรมนิพนธ์ 8 เล่ม

The Buddhist Discipline in Relation to Bhikkhunis: Questions and Answers - Phra Payutto and Dr. Martin Seeger

จาก การสนทนาธรรม ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๔๗
พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม ๒๕๕๙

แปลจาก
- ตอบ ดร. มาร์ติน: พุทธวินัยถึงภิกษุณี

The Unheralded Value of the Vinaya

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา
พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม ๒๕๕๙ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๓

Toward Sustainable Science

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ Convention Hall, Library Center, Chiangmai University เมื่อ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๔

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง