กระแสธรรม กระแสไท

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

อำนวยพร ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยท่านกรรมการสภา และคณะผู้บริหาร มีท่านอธิการบดีเป็นผู้นำ กับทั้งท่านที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดจนคณาจารย์ พร้อมทั้งญาติโยมสาธุชนทุกท่าน

เบื้องแรก ขอขอบพระคุณพระเถรานุเถระทุกท่าน โดยเฉพาะจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ได้มีเมตตาไมตรีธรรมมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้

ทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมนำปริญญาบัตรมาถวายในวันนี้ นับว่าเป็นความมีน้ำใจอย่างสูง เป็นการที่ทางมหาวิทยาลัยได้ให้เกียรติ หรือในแง่หนึ่งคือ ให้ความสำคัญแก่อาตมภาพ ถ้ามองในแง่ของอาตมภาพเอง นอกจากอนุโมทนาในน้ำใจของท่านเป็นอย่างยิ่งแล้ว ก็รู้สึกเกรงใจเป็นที่สุด

ที่เกรงใจก็เพราะว่า ท่านอาจารย์เริ่มแต่ท่านนายกสภาเป็นต้นมา เป็นอาจารย์ผู้ใหญ่ ทั้งที่มีภารกิจมาก ท่านก็ได้กรุณาสละเวลามา รวมทั้งได้เตรียมการต่างๆ เพื่อให้มีพิธีในวันนี้

แต่เมื่อมองอีกแง่หนึ่ง มานึกถึงว่า การที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นนั้น เป็นเรื่องของการคำนึงถึงประโยชน์สุขของสังคมส่วนรวม หรือความเจริญของประเทศชาติ โดยเฉพาะในทางการศึกษา เมื่อมองอย่างนี้ก็ค่อยเบาใจ คือมองในแง่ว่า นี่เป็นกิจกรรมของการร่วมมือกัน

อย่างน้อยก็เป็นการบอกให้รู้ว่า เป็นการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา ในการที่จะสร้างเสริมความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ และพัฒนาปัญญาของสังคมไทยเรา เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติต่อไป เท่ากับเป็นสัญญาณบอกว่า ให้เรามาสามัคคีกัน ร่วมมือกันทำงาน ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญ

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง