กระแสธรรม กระแสไท

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

คนไทยมีศักยภาพพอไหม ที่จะก้าวออกไปนำกระแสใหม่?

เรื่องที่พูดมานั้นก็เป็นตัวอย่างของการที่ว่า แม้แต่ความคิดซึ่งเป็นเรื่องของกระแสทางปัญญาโดยตรงนี่ เราก็ยังติดปัญหากันอยู่ จึงต้องคิดว่าเราจะต้องเป็นตัวของตัวเอง

สังคมไทยจะต้องมีความมั่นใจในตัวเอง ไม่ใช่จะต้องไปตามกระแส แต่จะต้องรู้จักกระแส และต้องรู้จักกระแสนั้นให้ชัดเจน แล้วก็มีส่วนร่วมในการปรับในการแก้กระแส หรือถ้าเก่งจริง ก็ไปนำกระแสด้วย

คนไทยน่าจะมีความสามารถนำกระแสให้ดีได้ ในเมื่อรู้อยู่แล้วว่ากระแสปัจจุบันนี่เป็นกระแสที่ผิดพลาด เป็นกระแสที่มีปัญหามาก

เวลานี้เราพูดกันถึงกระแสแนวคิดทุนนิยม เรื่องระบบธุรกิจหาผลประโยชน์ และการมุ่งทำกำไรสูงสุด อันนี้ก็ไปสุดโต่งแบบหนึ่ง ส่วนลึกลงไปด้านกระแสความคิดในเชิงปัญญา ก็อย่างเรื่ององค์รวมที่ว่าเมื่อกี้

กระแสความคิดอะไรต่างๆ เหล่านี้ ในเมื่อมันมีปัญหาก็ต้องแก้ไข แต่ถ้าเราจะแก้ไข เราก็ต้องมีอะไรที่ชัดเจนของเรา ถ้าเรามีปัญญาจริง ก็จะเกิดความมั่นใจ แล้วเราก็จะสามารถขึ้นไปมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์อารยธรรม หรือแม้กระทั่งว่า ถ้าเขาไปกันผิดทาง ก็อาจจะต้องนำเขา

คนไทยเราน่าจะพัฒนาศักยภาพขึ้นมา เราจึงต้องดูตัวเราเองว่า เรามีข้อดีอะไรบ้าง ไปๆ มาๆ กลายเป็นว่า นอกจากไม่รู้จักโลก ไม่รู้จักสังคมของคนอื่น ไม่รู้จักกระแสภายนอกที่เราตามแล้ว แม้แต่ตัวเองเราก็ไม่รู้จัก สังคมไทยของเราเป็นอย่างไร เรามีดีอะไรเราก็ไม่รู้ ไม่เข้าใจ

ฉะนั้น จึงเป็นเรื่องของความไม่ชัดทั้งหลายที่จะต้องแก้ไข เราจะต้องมาพัฒนาปัญญา โดยเน้นเรื่องความรู้ชัด คือรู้อะไรก็ต้องรู้ให้จริง ให้ถ่องแท้ ต้องค้นคว้าสืบสาวตรวจสอบกันอย่างจริงจัง

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง